1 - 20 of 20 items
Sort By:

Basic Eyes

Basic Eyes

12375 Stitches, 6 Colors, 2.14H x 6.68W

Basic Eyes Sm

Basic Eyes Sm

8324 stitches, 6 colors, 1.61H x 5.01W

Belly Dancer (Erica)

Belly Dancer (Erica)

8189 stitches, 1 color, 1.82H x 10W

Belly Dancer (Meegan)

Belly Dancer (Meegan)

9574 stitches, 1 color, 2.27H x 10W

Belly Dancer (Tiffany)

Belly Dancer (Tiffany)

5478 stitches, 1 color, 1.71H x 10W

Bellydance Lace

Bellydance Lace

25,961 stitches, 1 color, 6.13" high by 5.13" wide

Bellydance Lace Small

Bellydance Lace Small

15,769 stitches, 1 color, 3.96" high by 3.32" wide

Dancer Eyes (Heart Bindi)

Dancer Eyes (Heart Bindi)

5440 Stitches, 9 Colors, 3.61H x 3.61W

Dancer Eyes (Star Bindi)

Dancer Eyes (Star Bindi)

5418 Stitches, 9 Colors, 3.61H x 3.61W

Dumbek

Dumbek

6047 Stitches, 5 Colors, 3.73H x 2.50W

Exotic Eyes

Exotic Eyes

7,721 stitches, 6 colors, 5.3H x 6.2W

Exotic Eyes Small

Exotic Eyes Small

4,247 stitches, 6 colors, 3.4H x 3.9W

Eye of Horace

Eye of Horace

7146 Stitches, 2 Color, 2.05H x 3.79W

Gitana

Gitana

14,049 stitches, 7 colors, 5.35" high by 3.55" wide

Jeweled Scimitar

Jeweled Scimitar

3529 stitches, 6 colors, 3.21H x 3.73W

Scarab Beetle

Scarab Beetle

12606 Stitches, 5 Color, 3.92H x 3.57W

Scimitar

Scimitar

3759 stitches, 5 colors, 3.21H x 3.73W

Tribal Crested Eyes

Tribal Crested Eyes

12737 Stitches, 1 Color, 3.21H x 7.05W

Zills

Zills

14109 stitches, 5 colors, 3.17H x 3.9W

Zills

Zills

13704 stitches, 5 colors, 3.17H x 3.9W

1 - 20 of 20 items